Kadrovska evidencija i obračun plaća

  • formiranje mape zaposlenika
  • obračun plaća i naknada plaća
  • platne liste: redovan rad, regres, autorski honorar, jubilarne nagrade, ugovor o djelu
  • obračun kredita, članarina, beneficiranog staža
  • obračun putnih naloga
  • formiranje JOPPD obrasca